Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Trang chủThư viện sách › Sách biên soạn
Niệm Phật sám pháp
Tác giả: HT.Thích Thiền Tâm

Đảnh lễ
 
   Mở đầu phương pháp sám hối niệm Phật, đệ tử chúng con xin an trụ trong hồng danh Nam mô A-di-đà Phật, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu phương chư Phật, vận dụng oai lực tuyệt đối, siêu việt và tối thắng của bản nguyện A-di-đà mà quy y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo.

   Quy y tất cả Phật đà khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
   Quy y tất cả Phật pháp khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
   Quy y tất cả Bồ-tát Thánh hiền tăng khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.

   Nam mô Ta bà giáo chủ, thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị Bổn sư chỉ dạy pháp môn niệm Phật.

   Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A-di-đà Phật, vị Đạo sư tiếp dẫn vãng sinh Cực lạc.

   Nam mô Vô Lượng Thọ kinh, Phật thuyết A-di-đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh–ba bộ kinh chỉ dạy rõ ràng pháp môn thành Phật dễ dàng, vắn tắt, nhiệm mầu và rốt ráo, dành cho tất cả chúng sinh thời mạt pháp.

   Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới vạn ức tử kim thân, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ-tát.
   Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới vô biên quang trí thân, Đại hùng đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát.

   Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới phước trí nhị nghiêm thân, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

   Nam mô Lư Sơn đạo tràng, khai sáng niệm Phật pháp môn, sơ tổ Huệ Viễn đại sư Bồ-tát.

   Nam mô Quang Minh đạo tràng, hoằng dương niệm Phật pháp môn, nhị tổ Thiện Đạo đại sư Bồ-tát.

   Nam mô Hộ Giới Hộ Giáo Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, liệt vị Thiện thần Bồ-tát ma ha tát.
CÁC SÁCH KHÁC :

•   Tịnh Độ Cảnh Ngữ
•   Tịnh Độ Hoặc Vấn
•   TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT
•   Ánh Đạo Vàng
•   Kinh Phật nói về ân nặng của cha mẹ khó báo đáp
•   Trong Vòng Tay Mẹ
•   Nếp Sống Đạo
•   Tiểu Sử 13 Vị Tổ
•   Con đường Tây Phương
•   Thương yêu sự sống
•   Lời người còn ghi lại
•   Hạt giống Bồ-đề _ nguyên nhân và mục đích xuất gia
•   Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
•   Tin sâu pháp môn Tịnh độ
•   Luận hoa nghiêm niệm Phật Tam - muội
•   Lắng nghe tiếng hát sông Hằng
•   Thư cho người em Tịnh độ
•   Tịnh Độ Vựng Ngữ
•   Khai thị khóa tu Phật thất
•   Tịnh từ yếu ngữ
•   Tịnh độ chỉ quyết
•   Sống theo lời Phật
•   Truyện tranh Hòa thượng Quảng Khâm
•   Khuyên tu pháp môn niệm Phật
•   Phật pháp cứu đời tôi
•   Phật giáo & Nhân sinh
•   Mười hạnh Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm
•   Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
•   Phật học và y học
•   Pháp hải thích nghi
•   Phật giáo là gì?
•   Chuyện đạo đời
•   Niệm Phật chỉ nam
•   Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại Vãng sinh
•   Nhân quả báo ứng
•   Niệm Phật cảnh
•   Triết lý và thực tiễn của Pháp môn Tịnh Độ
•   Khóa tu Phật thất
•   Tam quy ngũ giới
•   Tu nhà
•   Thường đề Bồ Tát
•   Niệm Phật sinh Tịnh độ
•   Những câu chuyện thiện ác
•   Ăn chay sát sinh và quả báo
•   Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật
•   Lành dữ nghiệp báo
•   Truyền thọ tam quy
•   Chuyện bình thường
•   Bằng tất cả tấm lòng
•   Lược truyện đức Phật Thích Ca