Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Trang chủThư viện sách › Sách dịch
Niệm Phật chỉ nam
Tác giả: Thích Minh Thành

Mục lục
· Lời người dịch
· Lời tựa
· Niệm Phật chỉ nam
· Trích dẫn "Thuyết chuyên tu và tạp tu tịnh nghiệp" của Đại sư Thiện Đạo
· Trích dẫn "Vạn thiện đồng quy" của Đại sư Vĩnh Minh
· Trích dẫn "Vãng sinh tịnh độ quyết nghi hạnh nguyện nhị môn" của Đại sư Tuân Thức
· Trích dẫn "Tam thời hệ niệm Phật sự" của Đại sư Trung Phong
· Trích dẫn "Liên tông bảo giám" của Đại sư Ưu Đàm
· Trích dẫn "Tịnh độ hoặc vấn" của Đại sư Thiên Như
· Trích dẫn "Tịnh độ Pháp ngữ" của Đại sư U Khê
· Trích dẫn "Từ bá lão nhân tập" của Đại sư Đạt Quán
· Trích dẫn "Vân thê pháp vựng" của Đại sư Liên Trì
· Trích dẫn "Mộng du tập" của Đại sư Hám Sơn
· Trích dẫn "Linh Phong tưng luận" của Đại sư Ngẫu Ích
· Trích dẫn "Tịnh độ ngữ cảnh" của Đại sư Hành Sách
· Trích dẫn "Pháp ngữ" của Đại sư Tĩnh Am Thư gửi cư sĩ Mao Tĩnh Viễn
· Trích dẫn "Ngũ lục" của Đại sư Triết Ngộ
· Trích dẫn "Tịnh nghiệp tri ân" và "Niệm Phật bách vấn" của Đại sư Ngộ Khai
· Trích dẫn "48 pháp niệm Phật" của Đại sư Diệu Không
· Trích dẫn "Ngữ lục" của Đại sư Đế Hàn
· Trích dẫn "Ấn Quang văn sao" của Đại sư Ấn Quang
· Trích dẫn "Pháp vựng" của Đại sư Từ Chu Phổ Hải
· Trích dẫn "Pháp vựng" của Đại sư Viên Anh
· Trích dẫn "Pháp vựng" và "Niên phổ" của Đại sư Cổ Nham
· Trích dẫn "Những trước tác còn lại" của Đại sư Văn Giác
· Trích dẫn "Khai thị lục" của Đại sư Quảng Khâm
· Trích dẫn "Tinh tấn Phật thất khai thị lục" của Đại sư Tỉnh Thế
· Trích dẫn "Phật đường giảng thoại" của Đại sư Đạo Nguyên
· Trích dẫn "Long thơ tịnh độ văn" của Cư sĩ Vương Nhật Hưu
· Trích dẫn "Tịnh độ thặng ngôn" của Cư sĩ Quang Vĩ
· Trích dẫn "Khuyến tu tịnh độ thiết yếu" của Cư sĩ Chân Ích Nguyện
· Trích dẫn "Di tập" của Cư sĩ Dương Nhân Sơn
· Trích dẫn "Kim cang Kinh giảng nghĩa" của Cư sĩ Giang Vị Nông
· Trích dẫn "Phật pháp yếu lĩnh" của Cư sĩ Phục Lễ
· Trích dẫn "Phật học thiển thuyết" của Cư sĩ Vương Bác Khiêm
· Trích dẫn "Phật học trong toàn tập" của Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam
· Phụ lục: Lời Đại sư Ấn Quang khuyên khắp đồng bào toàn cầu cùng niệm Thánh hiệu Quán Âm
· Bí quyết niệm Phật của Thiền sư Thảo Am
· Mấy lời tâm huyết
Lời người dịch
 
   Tất cả pháp đều từ tâm lưu xuất, tất cả pháp cũng đều trở về tâm, do đó, chỉ có thấu suốt nguồn tâm mới là căn bản của sự giải thoát. Đây là nguyên lý chung của toàn bộ hệ thống giáo lý đạo Phật. Tất cả pháp môn chỉ là phương tiện hỗ trợ để đạt đến chỗ cứu cánh này, niệm Phật cũng như vậy. Vì thế nên nói: “Niệm Phật là niệm giác”. Giác chính là bản giác, tánh biết sáng suốt vốn sẵn có của muôn loài hữu tình. Nay niệm Phật là dùng danh hiệu Phật làm phương tiện để trở về sống lại với bản tánh thiên chơn ấy. Tại sao? Vì vạn pháp vô thường, tâm như huyễn hóa, cái gì có hình tướng đều là giả dối, chỉ có tánh này, vô tướng mà lại linh diệu. Đây là chỗ quy y tối thượng, an lạc chân thường. Thế giới Cực Lạc và cõi nước mười phương đều từ nơi đây kiến lập. Trở về được chỗ này là trở về cội nguồn của muôn pháp.
 
   Nếu chưa có thể tiến thẳng vào đó, thì đức Phật có môn phương tiện thù thắng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, nương nơi hoàn cảnh trang nghiêm thanh tịnh tu hành để đạt đến chỗ cứu cánh nói trên.

   Quyển sách này là một phần trong bộ sách Niệm Phật Pháp Yếu do Cư sĩ Mao Dịch Viên tuyển tập. Những lời của các bậc Cổ đức được trích dẫn nơi đây đem lại lợi ích rộng lớn cho người tu Tịnh nghiệp, phát huy rõ ràng tông chỉ của pháp môn Tịnh độ cùng phương pháp Trì danh niệm Phật, khiến cho người xem có thể biết được lối vào. Vì  thế, tôi chẳng ngại sự học hiểu còn nông cạn, phiên dịch ra Việt văn, nhằm giúp cho người tu niệm Phật vững vàng tiến bước trên đường về Cực Lạc.
 
   Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Viện chủ chùa Vạn Đức thượng Trí hạ Tịnh, sự chỉ dẫn của Thượng tọa trụ trì chùa Bửu Liên, sự tận tâm tận lực giúp đỡ của Đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp, Đại đức trụ trì chùa Thiên Hưng, Đại đức Pháp Đăng, Đại đức Tâm Huệ, Phật tử Diệu Thiện, Tâm Hoa… biết bao tấm lòng hoằng pháp lợi sinh nên quyển sách này sớm được hoàn thành.
 
   Trong lúc phiên dịch, nhận thấy có một vài đoạn chư Tôn đức đã dịch rồi, nên chúng tôi dẫn vào, khỏi phải dịch lại nữa. Riêng đoạn trích phần Trợ hạnh trong quyển “Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu”, Cư sĩ Mao Dịch Viên lược bớt nhiều, nhận thấy rất cần thiết nên chúng tôi giữ theo nguyên tác để người đọc được hiểu trọn vẹn hơn. Nếu có điều chi sơ sót, kính mong chư Tôn đức niệm tình chỉ dạy cho. Thành kính tri ân vô lượng!
 
Chùa Bửu Liên 26/04/2004
Thích Minh Thành kính ghi
CÁC SÁCH KHÁC :

•   Tịnh Độ Cảnh Ngữ
•   Tịnh Độ Hoặc Vấn
•   TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT
•   Ánh Đạo Vàng
•   Kinh Phật nói về ân nặng của cha mẹ khó báo đáp
•   Trong Vòng Tay Mẹ
•   Nếp Sống Đạo
•   Tiểu Sử 13 Vị Tổ
•   Con đường Tây Phương
•   Thương yêu sự sống
•   Lời người còn ghi lại
•   Hạt giống Bồ-đề _ nguyên nhân và mục đích xuất gia
•   Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
•   Tin sâu pháp môn Tịnh độ
•   Luận hoa nghiêm niệm Phật Tam - muội
•   Lắng nghe tiếng hát sông Hằng
•   Thư cho người em Tịnh độ
•   Tịnh Độ Vựng Ngữ
•   Khai thị khóa tu Phật thất
•   Tịnh từ yếu ngữ
•   Tịnh độ chỉ quyết
•   Sống theo lời Phật
•   Truyện tranh Hòa thượng Quảng Khâm
•   Niệm Phật sám pháp
•   Khuyên tu pháp môn niệm Phật
•   Phật pháp cứu đời tôi
•   Phật giáo & Nhân sinh
•   Mười hạnh Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm
•   Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
•   Phật học và y học
•   Pháp hải thích nghi
•   Phật giáo là gì?
•   Chuyện đạo đời
•   Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại Vãng sinh
•   Nhân quả báo ứng
•   Niệm Phật cảnh
•   Triết lý và thực tiễn của Pháp môn Tịnh Độ
•   Khóa tu Phật thất
•   Tam quy ngũ giới
•   Tu nhà
•   Thường đề Bồ Tát
•   Niệm Phật sinh Tịnh độ
•   Những câu chuyện thiện ác
•   Ăn chay sát sinh và quả báo
•   Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật
•   Lành dữ nghiệp báo
•   Truyền thọ tam quy
•   Chuyện bình thường
•   Bằng tất cả tấm lòng
•   Lược truyện đức Phật Thích Ca